گاتریا | شماره حساب

شماره حساب

در صورتی که عضو سایت هستید ، می توانید بعد از ورود به سایت ؛  به صورت آنلاین پرداخت کنید و در صورتی که عضو نیستید نیز می توانید پس از عضویت با استفاده از کارت بانکی خود به صورت آنلاین پرداخت نمایید.

#بانکشماره حساب / شماره شباشماره کارت
۱ saman 9001-800-192046-1
IR77-0560-9001-8000-0192-0460-01
6219-8610-3409-3384
بانک سامان به نام بهمن رشادی‌پور
۲ ayandeh 0202453626002
IR90-0620-0000-0020-2453-6260-02
6362-1410-8540-1199
بانک آینده به نام بهمن رشادی‌پور
۳ eghtesad 161-800-5936286-1
IR35-0550-0161-8000-5936-2860-01
6274-1211-7811-0532
بانک اقتصاد نوین به نام بهمن رشادی‌پور
۴ meli 0104556472008
IR53-0170-0000-0010-4556-4720-08
6037-9918-0605-2043
بانک ملی به نام بهمن رشادی‌پور
۵ mellat 1154440321
IR04-0120-0100-0000-1154-4403-21
6104-3379-5694-5564
بانک ملت به نام بهمن رشادی‌پور
۶ parsian 00201489609007
IR65-0540-2014-8002-1489-6090-07
6221-0610-6887-8562
بانک پارسیان به نام بهمن رشادی‌پور
۷ saderat 0337317772006
IR57-0190-0000-0033-7317-7720-06
6037-6974-0678-4162
بانک صادرات به نام بهمن رشادی‌پور
۸ pasargad 211.8000.13095249.1
IR19-0570-0211-8001-3095-2491-01
5022-2910-6246-3292
بانک پاسارگاد به نام بهمن رشادی‌پور
۸ sepah 1965300099908
IR82-0150-0000-0196-5300-0999-08
5892-1010-4957-7055
بانک سپه به نام بهمن رشادی‌پور
۹ tejarat 0004583530555
IR68-0180-0000-0000-4583-5305-55
5859-8310-8744-7958
بانک تجارت به نام بهمن رشادی‌پور


Woodsman [1874] Ivan Kramskoi [1837 - 1887]